Прием

Условия за прием

 Необходими документи за прием са:

– диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”, с успех не по- нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

– автобиография;

– интервю с организаторите

След като кандидатът заяви кандидатурата си чрез изпращане на автобиография и мотивационно писмо на marketing@vuzf.bg, служител на ВУЗФ се свързва с него за да се насрочи дата и час за събеседване.

На база представените документи и интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата и евентуалното осигуряване на индивидуална стипендия.

Продължителност на обучението:

-за завършилите ИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска  или магистърска степен, обучението е с продължителност два три семестъра.

-за завършилите НЕИКОНОМИЧЕСКА специалност в бакалавърска или магистърска степен, обучението е с продължителност три семестъра, като предварителния семестър е дистанционен и е с ИКОНОМИЧЕСКА насоченост;